SBA - SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), handlar om att organisera och få bättre översyn på sitt brandskydd.
Det gäller företag såsom bostadsrättsföreningar att brandskyddet uppföljs och övervakas så att allt fungerar vid eventuellt tillbud.

"I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.
Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen.
SBA kan enligt Räddningstjänsten Syd bedrivas genom att man arbetar med följande sju steg:

Ansvar
Organisation
Utbildning
Rutiner
Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
Drift- och underhållsrutiner
Kontroll och uppföljning"

(Källa, Räddningstjänsten Syd)


Vi på Brandservice Syd har inlett ett samarbete med ett annat brandskyddsföretag i branschen och kan därmed erbjuda WEB SBA.

VARFÖR WEB SBA?
- Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
- Kvalitétssäkring av sitt systematiskt brandskyddsarbete
-Exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder

I PRAKTIKEN
- Enkelt och kul!
- Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone
- Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden
- Snabbt och enkelt = Tidsbesparande
- All dokumentation på ett och samma ställe
- Under kontrollronden kan arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister
-Lättillgängligt
-Överskådligt med enkel och lätt navigering

Kontakta oss för mer information!