SBA - SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE


Enligt gällande lagkrav är alla skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete. Det gäller alla organisationer, stora som små. Oavsett om du är en bostadsrättsförening, företag, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri – ett krav på systematiskt brandskyddsarbete finns alltid. Det yttersta ansvaret ligger hos ledningen, men viktiga medarbetare i sammanhanget är också säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal. Ansvarsfördelningen kan se olika ut, men vi har alla ett ansvar för brandskyddet.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) handlar om att organisera och få bättre översyn på sitt brandskydd. Det gäller företag såsom bostadsrättsföreningar att brandskyddet uppföljs och övervakas så att allt fungerar vid eventuellt tillbud.

Vad säger lagen (2003:778) och skydd mot olyckor (LSO) om den enskildes ansvar för brandskyddet?

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.
Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen.

Få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete kan enligt Räddningstjänsten Syd bedrivas genom att man arbetar med följande sju steg:

 • Ansvar
 • Organisation
 • Utbildning
 • Rutiner
 • Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
 • Drift- och underhållsrutiner
 • Kontroll och uppföljning
(Källa, Räddningstjänsten Syd)

Vi på Brandservice Syd har inlett ett samarbete med ett annat brandskyddsföretag i branschen och kan därmed erbjuda WEB SBA.

Varför WEB SBA?

 • Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
 • Kvalitetssäkring av sitt systematiskt brandskyddsarbete
 • Exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder

I praktiken

 • Enkelt och kul!
 • Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone
 • Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden
 • Snabbt och enkelt = Tidsbesparande
 • All dokumentation på ett och samma ställe
 • Under kontrollronden kan arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister
 • Lättillgängligt
 • Överskådligt med enkel och lätt navigering

För att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå är alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3, reglerar hur brandskyddsarbetet bör ser ut. Det kan vara både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla verksamheter och organisationer ser olika ut – ingen är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje verksamhets egna förutsättningar och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Tillsammans ser vi över vilket tillvägagångssätt som passar bäst i just er verksamhet.

Vi på Brandservice Syd är experter på brandskydd och hjälper dig att minska riskerna för att krissituationer och olyckor uppstår. Hör av dig till oss när du vill få hjälp med systematiskt brandskyddsarbete i din verksamhet!