SBA

SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Enligt gällande lagkrav är alla skyldiga att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete. Det gäller alla organisationer, stora som små. Oavsett om du är en bostadsrättsförening, företag, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri – ett krav på systematiskt brandskyddsarbete finns alltid. Det yttersta ansvaret ligger hos ledningen, men viktiga medarbetare i sammanhanget är också säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal. Ansvarsfördelningen kan se olika ut, men vi har alla ett ansvar för brandskyddet.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) handlar om att organisera och få bättre översyn på sitt brandskydd. Det gäller företag såsom bostadsrättsföreningar att brandskyddet uppföljs och övervakas så att allt fungerar vid eventuellt tillbud.

Få hjälp med

systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete kan enligt Räddningstjänsten Syd bedrivas genom att man arbetar med följande sju steg:

 • Ansvar
 • Organisation
 • Utbildning
 • Rutiner
 • Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
 • Drift- och underhållsrutiner
 • Kontroll och uppföljning

Frågor & svar om SBA

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.
Genom ett välskött systematiskt brandskyddsarbete säkerställer du att brandskyddsåtgärder vidtas och underhålls på ett effektivt sätt. Brandskyddet inom en organisation bör ständigt vara på dagordningen.

SBA är avgörande för att minimera riskerna för brand och de konsekvenser som följer med en brand. Genom att identifiera och åtgärda potentiella faror kan företag och organisationer skydda sina medarbetare och sin egendom, samtidigt som de säkerställer att de följer lagen.

Systematiskt brandskyddsarbete blir en naturlig del av den dagliga verksamheten genom att skapa rutiner och åtgärder utifrån varje verksamhets egna förutsättningar och integreras i det ordinarie kvalitetsarbetet. Tillsammans ser vi över vilket tillvägagångssätt som passar bäst i just er verksamhet, för att på bästa sätt säkerställa att brandskyddsarbetet är optimerat för att hantera dess unika behov och risker.

Implementeringen av SBA innefattar identifiering av risker, utformning av åtgärder och rutiner, utbildning av personal, regelbundna övningar samt dokumentation och uppföljning för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

 • Uppfyller samhällets- och myndigheternas ställda krav för systematiskt brandskyddsarbete
 • Kvalitetssäkring av sitt systematiskt brandskyddsarbete
 • Exklusiv spårbarhet av kontroller, brister och åtgärder

I praktiken

 • Enkelt och kul!
 • Egenkontroller genomförs smidigt via läsplatta eller smartphone
 • Klickbara ritningar som enkelt guidar kontrollanten genom kontrollronden
 • Snabbt och enkelt = Tidsbesparande
 • All dokumentation på ett och samma ställe
 • Under kontrollronden kan arbetsorder skickas direkt för att åtgärda fel och brister
 • Lättillgängligt
 • Överskådligt med enkel och lätt navigering

Med över 30 års erfarenhet i branschen är vi på Brandservice Syd en trygg partner för att säkerställa högsta standarder inom systematiskt brandskyddsarbete. Vi arbetar i en nära dialog med våra kunder för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån era behov och risker. Med vår kunskap och ett genuint engagemang ser vi till att optimera er brandsäkerhet och hjälpa er att följa de senaste riktlinjerna och lagkraven. Vänd er till oss för att skapa en trygg och brandsäker arbetsmiljö!

Besöksadress
Utdelningsadress
Kontakt
Vad vi erbjuder
 • Brandskydd och brandredskap
 • Brandtätningsprodukter
 • Nödbelysning och nödljusarmaturer
 • Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)